GEBRUIKSVOORWAARDEN

1.         ALGEMEEN
Unibail Rodamco Germany (in het vervolg ‘UGR‘ of ‘wij‘ of ‘ons‘) biedt de klanten de toegang tot websites en interactieve inhoud, het gebruik van mobiele applicaties, evenals de deelname aan een klantenbindingsprogramma, dat zowel gebaseerd op kaarten als online gebaseerd via een mobiele applicatie door ons ter beschikking wordt gesteld. Het gebruik van onze websites, mobiele applicaties en de deelname aan ons klantenbindingsprogramma richt zich naar deze gebruiksvoorwaarden.
            Het gebruik van de onder par. 1 bedoelde diensten evenals de deelname aan ons klantenbindingsprogramma is gebaseerd op een gebruiksovereenkomst en richt zich uitsluitend tot volwassen gebruikers van de Europese Unie.
            Het gebruik van onze diensten is gratis.
1. Instemmen met de gebruiksvoorwaarden
Middels het verzoeken van toegang tot of het gebruik van onze websites, klantenbindingsprogramma of mobiele applicaties (in het vervolg ‘diensten‘), die via verschillende media resp. apparaten toegankelijk zijn en door de UGR (in het vervolg ‘wij‘ of ‘ons‘) ter beschikking gesteld worden, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden (in het vervolg ‘gebruiksvoorwaarden‘).
Als u het niet eens bent met deze gebruiksvoorwaarden of met afzonderlijke bepalingen erin, mag u zich geen toegang verschaffen tot onze diensten of er gebruik van maken.
Deze gebruiksvoorwaarden gelden voor al de door ons aangeboden diensten, terwijl duidelijk gesteld wordt dat voor bepaalde diensten (zie hieronder ‘Bijzondere bepalingen voor het klantenbindingsprogramma‘ en ‘Bijzondere bepalingen voor geolokalisering‘) aanvullende bepalingen kunnen gelden.
Gelieve er rekening mee te houden dat wij ook diensten kunnen aanbieden waarop de hier besproken gebruiksvoorwaarden niet van toepassing zijn en waarvoor eigen gebruiksvoorwaarden gelden (bv voor cadeaubonnen, die wij kunnen aanbieden, gelden speciale (afwijkende) bepalingen).
De diensten zijn uitsluitend gericht op meerderjarige volwassen gebruikers uit de Europese Unie.
 
2. Voorwerp van overeenkomst
Voorwerp van deze overeenkomst is de totstandbrenging van een gebruikersaccount en de mogelijkheid tot gebruik van de functies van ons klantenbindingsprogramma evenals van onze via onze mobiele applicaties en websites aangeboden diensten (gebruiksovereenkomst).
Voorwerp van deze overeenkomst is verder het toesturen van reclame-informatie over ons klantenbindingsprogramma (bv. over speciale aanbiedingen) via e-mail of push-berichten binnen de mobiele applicatie of via sms. Dit onderdeel van de overeenkomst staat los van de andere en kan door klanten afzonderlijk worden opgezegd.
3. Inschrijving en account
Om toegang te krijgen tot ons klantenbindingsprogramma en/of sommige andere diensten via de mobiele applicaties of de websites, kan het instellen van een gebruikersaccount bij ons vereist zijn. Het instellen van een gebruikersaccount en de terbeschikkingstelling van de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het tot stand brengen van het account gebeurt vrijwillig.
Als u een account instelt moet u het juiste registratieproces voltooien, waarbij de volgende keuzemogelijkheden bestaan:
• Het instellen van een account met behulp van de door ons uitgegeven klantentegoedkaart (door het invoeren van de cijfers onder de barcode resp. het scannen van de barcode op de klantentegoedkaart en de bevestiging van uw persoonlijke gegevens (voor- en achternaam, geboortedatum, adres, postcode, geslacht, telefoonnummer en e-mailadres) of
4. Externe links en content
Wij hebben het recht om in de diensten of de berichten die u via de diensten ontvangt door middel van elektronische links (koppelingen) toegang tot externe informatie verlenen, bv. door links op websites van derden of andere internetbronnen. Er wordt duidelijk gesteld dat wij geen controle hebben over deze websites of internetbronnen van derden of andersoortige informatie.
U erkent er uitdrukkelijk mee akkoord te zijn dat wij in geen geval verantwoordelijk zijn of aansprakelijk kunnen worden gesteld voor informatie, inhoud, producten, diensten of documenten die op websites van derden of van andere bronnen op het internet ter beschikking staan of voor vermeende of daadwerkelijke schade die voortkomt uit de toegang tot of het gebruik van deze informatie, inhoud, producten, diensten of documenten. 
5. Bescherming van persoonsgegevens
Voor het gebruik van de diensten verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens van de gebruikers met het oog op de verificatie en om onze zakelijke relatie te organiseren en te verbeteren. Sommige gegevens zijn nodig om de diensten te kunnen verrichten (vereiste gegevens), andere gegevens laten ons toe u beter te leren kennen en onze diensten op uw behoeften af te stemmen (vrijwillige gegevens).
U heeft het recht om, overeenkomstig de bepalingen van de wet op de bescherming van persoonsgegevens (BDSG), toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens en informatie, deze te wijzigen en de toestemming tot verder gebruik door ons onder www.centro.de of Centroallee 1000, 46047 Oberhausen, in te trekken. We wijzen u erop dat onze diensten in voorkomende gevallen alleen in beperkte mate of totaal niet bruikbaar zijn, als u niet ingestemd heeft met het verzamelen en de verwerking van uw persoonsgegevens of bezwaar heeft aangetekend tegen een verder gebruik van uw gegevens in de toekomst.
We garanderen dat de door ons verwerkte persoonsgegevens vertrouwelijk behandeld worden en beveiligd worden tegen ongeoorloofde toegang, verlies of vernietiging.
We verwerken uw persoonsgegevens alleen als dit is toegestaan door de wet of als u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het verzamelen of de verwerking hiervan (bv. voor geolokalisering). Uw gegevens geven wij ook alleen door aan derden wanneer dit toegestaan is op basis van de wet, bv. om aan onze plichten in de  respectieve gebruiksovereenkomst te voldoen, of omdat u uitdrukkelijk ingestemd hebt met de overdracht.
Voor verdere informatie over de verwerking en geheimhouding van uw persoonsgegevens verwijzen wij u naar de privacyrichtlijn op www.centro.de.
6. Intellectueel eigendomsrecht
7. Onze inhoud
De diensten, de bijbehorende software evenals alle inhoud (in het bijzonder teksten, redactionele inhoud, databanken, designs, besturingssystemen, foto‘s, beelden, grafieken, video‘s, geluiden, klanken, muziek, kaarten, logo‘s, merken, informatie en andere elementen met betrekking tot de diensten (gezamenlijk de ‘content‘) worden door de toepasselijke wetgeving, in het bijzonder de wet op het auteursrecht, op merken, op patenten, op ontwerp beschermd, en zijn ons eigendom en/of staan onder onze controle en/of waarvoor door ons of aan ons een licentie is afgegeven.
Wij verlenen u het persoonlijk, niet exclusief, wereldwijd, niet overdraagbaar en herroeppelijk recht u via de computer of mobiele apparaten toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van deze diensten voor persoonlijk gebruik.
Tenzij in deze gebruiksvoorwaarden anders gereglementeerd en tenzij volgens het toepasselijk recht verplicht toegestaan, is het kopiëren, de reproductie, het opnieuw gebruiken, het opnieuw publiceren, de overdracht, het wijzigen, de vertaling, het maken van afgeleide werken, de verkoop, het afstaan, het verlenen van gebruiksrechten, de reverse engineering, het gedeeltelijk of geheel uittrekken of het verdelen met welk medium ook, dus in het algemeen het gebruik in een ander verband dan met de diensten zelf, niet toegestaan.
Een overtreding van deze bepalingen vormen een overtreding van wetten en/of van contractuele overeenkomsten en kunnen civiel- en strafrechtelijke gevolgen hebben. Wij en/of onze licentiegevers behouden ons het recht voor juridische stappen te nemen tegen degene die de bovenstaande bepalingen schendt.
8. Uw content
In het kader van het gebruik van de diensten kunt u teksten, redactionele inhoud, databanken, designs, besturingssystemen, foto‘s, afbeeldingen, grafieken, video‘s, geluiden, klanken, muziek, kaarten, logo‘s, merken, informatie en andere zij het altijd in het kader horende elementen overdragen, opslaan en/of delen (gezamenlijk ‘uw content‘).
Het eigendom, alsmede overige intellectuele-eigendomsrechten waarover u met betrekking tot uw content beschikt, blijft het uwe. Desalniettemin geeft u door het maken, doorsturen, uploaden, invoeren, verzenden of een andere manier van beschikbaar stellen van uw content, ons en de (in)direct aan ons gekoppelde ondernemingen een wereldwijd, gratis, niet exclusief, sublicenseerbaar en overdraaglijk recht, om uw content in verband met de diensten, in de mate toegestaan door de wet, te gebruiken, te reproduceren, te vertegenwoordigen, te publiceren, publiekelijk toegankelijk te maken, te wijzigen, te benutten en te vertalen op enig medium. Dit gebruiksrecht geldt voor een periode van één jaar na het sluiten van uw account, ongeacht de reden voor de sluiting.
9. Uw verantwoordelijkheid
10. Uw inhoud en gedragscode
Sommige van onze diensten staan het delen van uw content en andere informatie, inclusief het delen van informatie op sociale netwerken, toe. Wij wijzen u erop dat u in beginsel voor de rechtmatigheid van uw eigen content en voor elke inbreuk voortkomend uit het delen van uw eigen content, aansprakelijk bent.
U zal geen van uw content of van de diensten voor onrechtmatige of ongepaste doeleinden gebruiken, en in het bijzonder belooft u :
• in het kader ven de diensten geen content te verzenden, ter beschikking te stellen, in te voeren, te uploaden, of anders aan te bieden, als deze tegen het geldende recht ingaat of de rechten van derden schendt, in strijd is met de openbare orde of de goede zeden, of onwettelijk is bv. aan stalking of pesten van een derde partij doet, hatelijk, gewelddadig, mishandelend, belasterend, obsceen, leugenachtig, beledigend, pornografisch, de privacy van anderen schendend, racistisch, (etnisch) discriminerend of op een andere manier aanstootgevend is of onrechtmatige handelingen vereist of tot het begaan van dergelijke handelingen aanzet.
 
11. Uw aansprakelijkheid
U bent verplicht uw toegangsgegevens tegenover derden geheim te houden en uw toekomstige identificatiemiddelen, die toegang geven tot uw account, niet aan derden door te geven. U bent zelf verantwoordelijk voor de maatregelen die in het kader van het gebruik van uw account door onbevoegde derden en in strijd met deze  gebruiksvoorwaarden, genomen worden.
We raden u aan om een wachtwoord te kiezen dat moeilijk te achterhalen is en dit regelmatig te veranderen, om het risico op onbevoegde toegang tot uw account te beperken.
U bent zelf verantwoordelijk voor uw inhoud, die u in het kader van de diensten bekendmaakt, evenals voor het gebruik van de diensten en alle ingrepen die onder gebruik van uw account gebeuren. U verbindt zich in dit kader ertoe uw gebruikersaccount zowel reglementair te configureren als passende maatregelen te treffen om zowel de bescherming en de back-up van uw content als van uw eigen gegevens en/of software op uw toestel/systeem tegen dataverlies en aanvallen van derden te waarborgen. 
U begrijpt dat de toegang, het downloaden of andere ontvangst van informatie of gegevens in het kader van de diensten op eigen risico is, en u daarom alleen verantwoordelijk bent voor eventuele schade aan uw computersysteem of voor het verlies van gegevens als gevolg van het downloaden van informatie of gegevens.                      
U moet zelf over alle apparaten (in het bijzonder over computer, mobiele apparaten) beschikken, om toegang te hebben tot de diensten en deze te gebruiken.
12. Onze verantwoordelijkheid
Wij zijn aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid. Voor lichte nalatigheid zijn wij enkel aansprakelijk bij de schending van een contractuele verplichting, waarvan de vervulling de reglementaire uitvoering van het verdrag pas mogelijk maakt en op het naleven waarvan u regelmatig kunt vertrouwen, evenals in geval van schade aan het leven, het lichaam of de gezondheid. Wij zijn alleen aansprakelijk voor voorzienbare schade, waar logischerwijze rekening mee gehouden had moeten worden. Voor het verlies van gegevens en/of programma‘s of schade aan de operationele paraatheid van de hardware van de klant door virussen/malware zijn wij niet aansprakelijk, indien de schade gebaseerd is op het feit dat de klant heeft nagelaten een toereikende back-up te maken van de gegevens of de juiste software voor bescherming tegen virussen/malware te gebruiken, en er daardoor voor te zorgen dat verloren gegevens tegen redelijke kosten verhaald kunnen worden of indien de gebruikte hardware niet voldoende beschermd is tegen virussen/malware.
Wij zijn ook niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid van onze diensten in individuele gevallen.
De diensten worden door ons voor informatieve doeleinden geleverd.  De diensten en onze content worden volgens onze beste kennis en geweten op juistheid, volledigheid, actualiteit gecontroleerd, wij geven hiervoor echter geen waarborg. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat u de diensten op uw eigen risico gebruikt.
Wij aanvaarden tegenover u, indien wettelijk toegestaan, geen aansprakelijkheid uit of betrekking hebbend op de diensten voor (i) schade, verliezen of gevolgschade voortvloeiend uit het gebruik van de diensten of van de content van de diensten, of voor uw content die u in het kader van de diensten bekend maakt en voor (ii) gevolgschade of -verliezen, met name verlies van winst, gegevensverlies, die door het gebruik of de werking van de diensten ontstaan zijn.   
De functionaliteit van onze diensten kan beperkt zijn door omstandigheden waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, en die logischerwijze bij de verbinding of de overdracht over het internet/radionetwerken kunnen optreden, zoals bijvoorbeeld de snelheid van de gegevensoverdracht, het ophalen van informatie, responstijden en technisch prestatievermogen. Wij hebben geen controle over netwerken of websites van derden, waartoe u in het kader van de diensten toegang hebt.
 
 
13. Speciale bepalingen voor ons klantenbindingsprogramma en de fysieke klantenkaart
Ons klantenbindingsprogramma is gratis en staat u toe te genieten van speciale aanbiedingen, promoties en informatie, die in detail worden beschreven op onze website.
Om van ons klantenbindingsprogramma gebruik te kunnen maken moet u een klantenaccount bij ons aanmaken, dat u het recht geeft deel te nemen aan ons klantenbindingsprogramma. Als u gebruik wilt maken van een elektronische klantenkaart en/of van andere diensten die wij via websites of de mobiele applicaties aanbieden, verwijzen wij naar punt 2.
U kunt zich als hieronder beschreven als deelnemer bij ons klantenbindingsprogramma aanmelden met een fysieke klantenkaart.
• in het winkelcentrum: (i) ga rechtstreeks naar de receptie in ons winkelcentrum; (ii) vul in het registratieformulier de gevraagde informatie in en (iii) ons receptieperoneel overhandigt u onmiddellijk een klantenkaart of
14.  Bijzondere bepalingen voor geolokaliseriing
15. “Meet My Friends”- dienst
Sommige van onze mobiele applicaties bieden een dienst met de naam “Meet My Friends”. U kunt deze dienst uitsluitend op uw mobiele toestel gebruiken als u een account bij ons heeft. Voor meer informatie over de registratie verwijzen wij naar punt 2.
De “Meet My Friends”'-dienst staat gebruikers toe hun locatie in ons winkelcentrum te delen met hun vrienden die ook gebruikmaken van deze service. Gebruikers kunnen hierdoor ons winkelcentrum afzonderlijk bezoeken, uitvinden waar hun vrienden zijn en elkaar dan op een trefpunt ontmoeten of zo‘n trefpunt voorstellen. Daarnaast kunt u met deze dienst ook onze medewerkers of leveranciers lokaliseren, als deze speciale opdrachten ten dienste van onze klanten vervullen (bv. persoonlijke winkelassistenten, koks in het kader van kijkkok-evenementen)
De gebruikmaking van de dienst vereist de activering van de Bluetooth-functionaliteit op uw Smartphone. Als u enkel de winkelcentrumkaart en de locatie van uw contactpersonen (die eveneens deze dienst gebruiken en zich in het winkelcentrum bevinden) wilt inkijken, is de activering van de Bluetooth-functionaliteit niet vereist.
Bij de eerste verbinding met de dienst, zullen wij vragen of de geolokaliseringsfunctionaliteit op uw mobiele toestel en het delen van de locatiegegevens ingeschakeld mogen worden. Als u instemt, treedt dit onmiddellijk in werking, tenzij u de speciale functie gebruikt, waarmee ingesteld kan worden of uw mobiele toestel wel of niet zichtbaar moet zijn. Deze speciale functie is onmiddellijk beschikbaar op de kaart voor een tijdelijke instelling (zichtbaar of onzichtbaar) en in de profielinstellingen voor een blijvende instelling.
Indien u uw Facebook-, Google+- of Twitter-account heeft gebruikt voor het aanmaken van uw account, zult u in staat zijn vast te stellen welke van uw contacten eveneens de “Meet My Friends”-dienst gebruiken en kunt u hen verzoeken hun respectievelijke locatie in ons winkelcentrum te delen.
Gelieve er rekening mee te houden dat de mobiele apparaten van de gebruikers van de “Meet My Friends”-dienst standaard voor andere gebruikers van de dienst zichtbaar zijn. U kunt evenwel in uw profielinstellingen kiezen voor de volgende opties:
• Zichtbaar voor alle andere gebruikers van de “Meet My Friends”-dienst of
16. Andere diensten
Onder voorbehoud van uw toestemming zullen wij tijdens uw gebruik van de dienst uw locatiegegevens in ons winkelcentrum verzamelen en verwerken, om metingen te kunnen uitvoeren in verband met de frequentie van uw bezoeken, uw verblijfsduur en de route die u in ons winkelcentrum gekozen heeft. Op basis van deze metingen zullen wij u, onder voorbehoud van de door u verleende toestemming, klantvoordelen en (locatiegebonden) reclame naar u toesturen.
Bij de eerste aanmelding op uw mobiele toestel zullen wij om uw toestemming vragen om uw locatiegegevens te mogen delen. Als u instemt met het vrijgeven van de locatie op uw mobiele toestel wordt deze functionaliteit onmiddellijk beschikbaar en blijft ze dat ook bij toekomstige verbindingen met uw mobiele toestel, ook bij toekomstige bezoeken aan ons winkelcentrum. Het vrijgeven van de locatie kan op elk moment in de instellingen van uw mobiele toestel gedeactiveerd worden.
Door in te stemmen met het vrijgeven van de locatie van uw mobiele toestel en met het delen van uw locatiegegevens stemt u in met het gebruik en het delen van deze gegevens  met de andere gebruikers (zoals hierboven beschreven) en derden. Voor meer informatie raadpleeg het privacybeleid op http://www.centro.de/systemnavigation/impressum.html.
17. Overdracht
Wij zijn gerechtigd onze rechten en plichten uit hoofde van deze gebruiksbepalingen aan derden over te dragen, af te staan.
18. Beëindiging van het contract.
U verklaart er mee in te stemmen dat wij gerechtigd zijn om het klantenbindingsprogramma op elk moment en zonder opgave van redenen te wijzigen, te onderbreken of te beëindigen.
Een opzegging van het lidmaatschap door het lid kan op elk moment plaatsvinden, zonder inachtneming van een opzegtermijn.
Een beëindiging van het lidmaatschap door ons wordt altijd gedaan onder voorbehoud van een redelijke opzegtermijn.
 
Het recht tot onmiddellijke opzegging in geval van een belangrijke reden blijft voor ons onaangetast. Een belangrijke reden bestaat er in het bijzonder dan, als een lid na waarschuwing deze gebruiksvoorwaarden blijft schenden.
De opzegging moet gebeuren in tekstvorm. 
 
1. SCHEIDBAARHEID CLAUSULE
Als een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig is of wordt, blijft de geldigheid van de andere bepalingen onaangetast. De overige bepalingen moeten zo opgevat worden dat het juridisch en economisch doel van de ongeldige bepaling zoveel mogelijk bereikt wordt. Daarnaast worden ongeldige bepalingen geacht te zijn vervangen door geldige bepalingen, die de bedoeling van de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benaderen. Hetzelfde geldt voor een tekort in deze gebruiksvoorwaarden dat aanvulling behoeft. 
2. Wijzigingen in de voorwaarden
Wij behouden ons het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen, in het bijzonder aan te passen aan de veranderde juridische en technische omstandigheden. Voor het lid enkel voordelige of neutrale wijzigingen zijn onmiddellijk van toepassing. Hetzelfde geldt voor aanpassingen die noodzakelijk zijn als gevolg van de gewijzigde rechtspositie. De respectievelijke actuele versie van de gebruiksvoorwaarden is te raadplegen op www.centro.de.
11.2 Alle overige wijzigingen, vooral in zoverre deze nadelig zijn voor het lid, worden ten opzichte van het lid alleen werkzaam als wij het lid de veranderingen uitdrukkelijk mededelen en het lid niet binnen een maand na de toegang tot de mededeling het lidmaatschap opzegt. Op deze uitwerking wordt in de mededeling nog eens afzonderlijk gewezen.
11.2 Wij zijn gerechtigd om met een opzegtermijn van vier weken de rechten en plichten uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen. In dit geval is het lid gerechtigd om zich los te maken van de overeenkomst.
3. TOEPASSELIJK RECHT
• het aanmaken van een account met opgave van de persoonlijke gegevens (voor- en achternaam, geboortedatum, adres, postcode, geslacht, telefoonnummer en e-mailadres) en invoering van een wachtwoord of
• het aanmaken van een account met behulp van uw Facebook-, Google+- of Twitter-account.
U bent verplicht om in het kader van de registratie alleen waarheidsgetrouwe informatie over uw persoon te verstrekken, en ons een wijziging in deze gegevens onmiddellijk mee te delen, resp. in uw account door te voeren.
Na het instellen van het gebruikersaccount wordt dit automatisch gekoppeld aan uw klantenkaart. Als u nog geen klantenkaart heeft, wordt deze door het instellen van een account automatisch aangemaakt.
 
                Met het oog op het gebruik van de internetsite, de mobiele applicatie en het lidmaatschapsaccount ontvangt u toegangsgegevens. U bent verplicht om deze toegangsgegevens geheim te houden en ons onmiddellijk op de hoogte te brengen van het verlies of het misbruik van deze toegangsgegevens door derden.
U erkent dat het klantenbindingsprogramma alleen bestemd is voor natuurlijke personen, en voor eigen, niet-commercieel gebruik. Een overdracht van de klantenkaart en het ledenaccount is niet mogelijk. De klantenkaart heeft geen betalingsfunctie.
Als u zich via Facebook, Google+ of Twitter geregistreerd/aangemeld heeft, wordt u gevraagd om uw wachtwoord bij uw account bij Facebook, Google+ of Twitter op te geven. In alle andere gevallen wordt u gevraagd om uw e-mailadres en uw wachtwoord in te geven.
Als u gebruik wenst te maken van de voordelen van ons klantenbindingsprogramma zonder een account aan te maken voor de andere, via mobiele applicaties en websites aangeboden diensten, of de uitreiking van een fysieke klantenkaart wenst, verwijzen wij naar punt 8.
 
 
- in het kader van de diensten geen content te verzenden, ter beschikking te stellen, in te voeren, te uploaden of op een andere manier ter beschikking te stellen, voor zover deze wetten of rechten van derden schenden, in het bijzonder auteursrechten, merkenrechten, patentrechten of overige commerciële beschermingsrechten, of bedrijfs- of handelsgeheimen uitmaken.
- in het kader van de diensten geen content te verzenden, ter beschikking te stellen, in te voeren, op te laden of op een andere manier ter beschikking te stellen, om tegenover andere gebruikers reclame te verspreiden, in het bijzonder om spamberichten of andere reclame te versturen.
• geen programma‘s te gebruiken zoals bv. virussen, wormen, malware, schadelijke codes, Trojanen, corrupte files of om het even welke andere computercodes, bestanden of programma‘s die gemaakt werden om de reglementaire werking van de diensten, de aan de diensten gekoppelde server of netwerken te onderbreken, te vernietigen, te beperken of te verslechteren en/of gegevens van gebruikers te verzamelen, en/of andere gebruikers schade te berokkenen;
• kinderen ook op geen enkele manier leed aan te doen of dit te proberen; 
• geen valse identiteiten te gebruiken met het doel te misleiden;
• geen methodes zoals bv. geautomatiseerde systemen zoals ‘Bots‘, ‘Spiders‘ of ‘Crawlers‘ of wat voor andere middelen dan ook in te zetten van dergelijke aard die leidt tot het op onwettelijke wijze verzamelen van en toegang verkrijgen tot content of niet algemeen toegankelijke domeinen
• noch op handmatige noch op geautomatiseerde manier aan het zoeken naar, het gebruiken en/of het uittrekken van grotere hoeveelheden gegevens te doen;
• niet te proberen om de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk, dat aan de diensten gekoppeld is, te onderzoeken of de veiligheids- of authenticatiemaatregelen te schenden;
• geen reclame in te voegen of waren of diensten aan te bieden of te verkopen 
Als dienstverleners zijn wij niet verplicht om uw content, die u in het kader van de diensten verspreidt, te controleren.  Wij behouden ons echter het recht voor om uw content, bij een legitieme aanleiding te controleren, en naar ons eigen goeddunken content te verwijderen resp. te wissen, voor zover die de huidige gebruiksvoorwaarden schendt. Verder controleren of beperken wij de communicatie tussen de gebruikers van de dienst niet.
Wij wijzen u erop dat u bij het gebruik van onze diensten blootgesteld kunt worden aan content van derden, die ongepast, onjuist, misleidend, lasterlijk, obsceen of op een andere manier aanstootgevend kan zijn. Wij zijn hiervoor alleen aansprakelijk volgens de wettelijke voorschriften van de TMG, in het bijzonder van lid 10 TMG als host-provider, zodat wij bij inbreuken door derden alleen na positieve kennis van een inbreuk aansprakelijk zijn. Als u onrechtmatige content ontdekt, verzoeken wij u om ons daarvan via info@centro.de op de hoogte te brengen.
Een schending van deze voorwaarden kan een waarschuwing, en/of de voorlopige blokkering van uw gebruikersaccount, tot de definitieve blokkering van uw account tot gevolg hebben. Wij behouden ons in deze gevallen nadrukkelijk het recht voor verdergaande vorderingen, zoals schadevergoeding, te verhalen.
• Over onze website: (i) bezoek onze website en vul het online ter beschikking gestelde registratieformulier voor het klantenbindingsprogramma in of meld u via uw Facebook, Google+ of Twitter account en de daar opgeslagen gegevens bij ons klantenbindingsprogramma aan; (ii) wij sturen u dan een verificatiebericht via het in het registratieformulier opgegeven e-mailadres; (iii) print dit e-mailbericht uit en leg het ter verificatie van uw identiteit voor aan het receptiepersoneeel van ons winkelcentrum; (iv) na verificatie maakt het receptiepersoneel onmiddellijk een klantenkaart aan.
Als u onze andere diensten wenst te gebruiken of alleen een elektronische klantenkaart wil gebruiken verwijzen wij u door naar de algemene bepalingen in punt 2.
In het kader van het gebruik van ons klantenbindingsprogramma belooft u ons de door u opgeslagen gegevens juist en volledig op te geven en die indien nodig te actualiseren.
Tot het beëindigen van een gebruiksovereenkomst zijn alleen natuurlijke personen gerechtigd, die onze diensten voor eigen, niet beroepsmatige/commerciële doeleinden gebruiken. Een overdracht van de klantenkaart is niet mogelijk. De klantenkaart heeft geen betalingsfunctie.
U bent verplicht om uw wachtwoord of ander identificatiemiddel die de toegang tot uw account mogelijk maken, geheim te houden. U bent verder zelf verantwoordelijk voor het misbruik van uw account door derden. U verbindt zich ertoe om ons in het geval van onrechtmatige toegang tot uw account onmiddellijk op de hoogte te brengen via info@centro.de.
De klantenkaart is uitgerust met een RFID-transponder (identificatie door middel van elektromagnetische golven). RFID maakt gebruik van elektromagnetische velden voor de overdracht van gegevens met het oog op de automatische identificatie en lokalisering van de klantenkaart. Indien u het gebruik van deze technologie verwerpt, verzoeken wij u om in plaats daarvan de elektronische klantenkaart te gebruiken, die via onze mobiele applicaties ter beschikking staat. 
• alleen zichtbaar voor al uw contacten of
• onzichtbaar voor alle andere gebruikers van de dienst “Meet My Friends”.
De door u gekozen parameters worden opgeslagen en zijn geldig voor elk gebruik van de dienst. Daarnaast kunt u deze instelling tijdelijk (voor de duur van de respectieve verbinding) onmiddellijk op de afbeelding van het plan van ons winkelcentrum veranderen.
 
Lokalisering buiten ons winkelcentrum is niet mogelijk. De lokalisering gebeurt door middel van radiobakens die in de openbare ruimten van ons winkelcentrum geïnstalleerd zijn.
U verklaart nadrukkelijk ermee akkoord te zijn dat enkele van de functionaliteiten van de “Meet My Friends”-dienst gebaseerd zijn op door middel van geolokalisering verkregen gegevens, in het bijzonder de locatie van uw mobiele toestel in ons winkelcentrum.
Om u deze dienst ter beschikking te kunnen stellen moeten de locatiegegevens van uw mobiele toestel aan ons doorgegeven worden en met alle anderen of alleen met uw contacten (afhankelijk van de door u gekozen parameters) gedeeld worden.
Door in te stemmen met het vrijgeven van de locatie van uw mobiele toestel en met het delen van uw locatiegegevens stemt u in met het gebruik en het delen van deze gegevens  met de andere gebruikers (zoals hierboven beschreven) en derden. Voor meer informatie raadpleeg het privacybeleid op 
http://www.centro.de/systemnavigation/impressum.html
  
Op deze gebruiksvoorwaarden is alleen Duits recht toepasbaar, met uitzondering van eventuele verwijzingsregels. De toepassing van het internationaal kooprecht (UN Sale of Good Convention) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Als het lid een handelaar is, geldt onze maatschappelijke zetel in Düsseldorf exclusief als bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract. Hetzelfde geldt als het lid geen algemeen bevoegde rechtbank heeft in Duitsland, of woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats op het ogenblik van de klacht niet bekend zijn.